Jak działa Rada Rodziców?

Opublikowano: 2018-09-27 19:19
 
 
Rada Rodziców to organizacja składająca się z rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy. Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy, została powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
 
Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad klasowych tzw. ,,trójek klasowych'', które zostały wybrane przez rodziców danej klasy. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu każdego nowego roku szkolnego wybiera spośród swoich członków prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik) oraz komisję rewizyjną. Szczegółowy zakres działania Rady ujęty jest w Regulaminie Rady Rodziców, który zawiera także cele i zadania Rady Rodziców, zasady wyborów członków, kompetencje prezydium i komisji rewizyjnej, zasady gospodarowania finansami oraz wydatkowaniem funduszu Rady Rodziców.